User Agreement

User Agreement

Általános szerződési feltételek

 

BEVEZETÉS

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.optimusnumizmatika.hu URL alatt elérhető honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetett webáruházban (a továbbiakban: „Webshop”) történő vásárlás általános feltételeit tartalmazza.

Az által, hogy felhasználó a Honlapon regisztrál, avagy a Honlapon regisztráció nélkül elektronikus úton valamely árucikk megvásárlását kezdeményezi, egyúttal elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Eladó fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és/vagy az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

  1. 1.AZ ELADÓ

1.1.     A Webshopot az Optimus Numizmatika Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Király utca 80.; telephely/üzlet: 4024 Debrecen, Vár utca 8. Fszt. 13/a; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-196514; adószáma: 24138879-2-42; közösségi adószáma: HU24138879) üzemelteti. A Webshopban történt vásárláskor az értékesítésre kerülő árucikkek eladója az Optimus Numizmatika Kft. (a továbbiakban: „Eladó”).

1.2       Vevő  (a továbbiakban: „Vevő”) az a személy, aki a Honlapon történ regisztrációt követően sikeresen vásárolt.

1.3       Eladó rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott, a nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal történő kereskedéshez szükséges engedéllyel. Engedély száma: PR7023

  1. 2.REGISZTRÁCIÓ

2.1       A Honlapon bárki regisztrálhat.

2.2       A regisztráció során a felhasználó köteles valós adatokat feltüntetni.

2.3       Amennyiben az Eladó tudomást szerez valótlan adatok megadásáról, a regisztrált felhasználót kizárhatja a felület használatából.

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1       A szerződés tárgya lehet a Webshopban található valamennyi árucikk (pénzérmék, bankjegyek, kellékek stb.).

3.2       A felhasználó az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó leírásból, illetve a profi fotós által készített képekből tudhatja meg. További kérdés esetén vásárlás előtt e-mailben érdeklődhet.

4. A VÁSÁRLÁS MENETE, MEGRENDELÉS

4.1       A megrendelések leadása a Webshopban lehetséges elektronikus úton, interneten keresztül vagy e-mailben, emellett lehetőség van arra, hogy a Vevő telefonon vagy személyesen adjon le rendeléseket. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

4.2       Az árucikk(ek) kosárba tételét követően szállítási, átvételi és fizetési mód választandó. A megrendelés során a Vevő állítja be a szállítási címet. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül Eladó automatikusan visszaigazolást küld.

A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

4.3       Vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan megrendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Vevő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

A megrendelési adatok nem megfelelőségéből fakadó esetleges károkért a felelősség Vevőt terheli, e tekintetben Eladó a felelősségét kizárja.

4.4       Az árucikkek leírása és az amellett feltüntetett képek együtt tartalmazzák az egyes árucikkek jellemzőit.

Eladó megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (az árucikkek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) rögzített rendelkezések irányadóak.

4.5       A szerződés nyelve magyar.

4.6       A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

4.7       Vita esetén a Vevő hitelesnek fogadja el a Honlap adminisztratív felületén rögzített levelezést.

5.SZÁLLÍTÁS

5.1       A vásárolt árucikkek átvétele a fizetési módokkal összhangban történhet személyesen, boltunkban illetve postai utánvéttel.

5.2       Eladó minden árut megfelelő áruvédelemmel ellátott csomagolással küld.

5.3       A megrendelt áru szállítása futárszolgálat útján a megrendelésben megadott címre, vagy csomagautomatába történik a vevő választásának megfelelően. Az árucikkek belföldre kb. az utalás beérkezését követően 2-3 munkanap alatt kerülnek kiszállításra. A Futárszolgálat hibájából történő elvesztés esetén Eladó nem vállal felelősséget. És a futárszolgálat is csak az értékbiztosítás erejéig. (300.000 Forint)

5.4       Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa.

5.5       Vevő  a megrendelés elküldésével a megrendelésben az Eladó által alkalmazott szállítási mód eljárásait elfogadja.

6.FIZETÉS

6.1       A Webshopban az egyes árucikkek alatt feltüntetett vételárak forintban vagy euróban kerülnek megadásra, az áfát tartalmazzák.

             A megrendelés leadásakor Vevő eldöntheti, hogy a megrendelt árucikket forintban vagy euróban szeretné kifizetni. A HUF/EUR átváltás a megrendelés időpontjában érvényes MNB által közzétett          középárfolyamon történik.

       6.2      A vételár kiegyenlítése személyes átvétel esetén készpénzben, futárral történő kézbesítés esetén pedig előre utalással történik. A Vevő a megrendelésével vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat                    az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

6.3    Utánvétellel történő vásárlásra cégünknél nincs lehetőség.

 

6.4       Banki átutalással történő fizetés esetén Vevő a vételár teljes összegét átutalja az Eladó bankszámlájára. Az átutalással kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli.

6.5       Az Eladó papíralapú kinyomtatott számlát állít ki, és azt mellékeli a csomaghoz, vagy átadja Vevőnek a megvásárolt termékekkel együtt.

6.6     Eladó a vásárlásra vonatkozó bizonylatot (számlát) a Vevő által megadott adatok alapján állítja ki. Vevő tudomásul veszi, hogy a számlán Eladó minden esetben az értékesített árucikk bruttó vételárát tünteti fel, és Vevő minden esetben az árucikk Eladó által feltüntetett bruttó vételárának megfizetésére köteles.

7.SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

7.1       A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, írásban kell jeleznie

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az árucikk átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

7.2       A kézhezvétel (azaz az árucikk átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, amely a futártól kapott nyugtával igazolható. A személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

7.3       Elállás esetén a Vevő az árucikket saját költségén köteles visszaküldeni az Eladó részére az Eladó jelen ÁSZF-ben megadott telephely/üzlet címére. Eladó a hatályos jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az árucikk(ek) Eladó részére történt visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött árucikk(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket.

7.4       Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Eladó az árucikkek vételárát (illetőleg a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor téríti vissza, ha a Vevő az árucikk(ek)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldte – Eladó a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.5       A visszatérítés során Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

7.6       Elállás esetén Eladó követelheti Vevőtől az árucikk nem rendeltetésszerű használatából származó károsodásának, értékvesztésének megtérítését.

7.7      A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, ha az árucikket nyilvános árverés keretében vásárolja meg, továbbá akkor sem, ha azt személyesen veszi át Eladó üzlethelyiségében.

8.SZAVATOSSÁG

8.1       Eladó a Webshopban értékesítésre kerülő minden egyes árucikk eredetiségéért szavatosságot vállal.

8.2       Kellékszavatosság

A megrendelt árucikk(ek) hibája esetén a Vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet Eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, az árucikket az Eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést Eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy az árucikket a Webshopot üzemeltető Eladó értékesített számára. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

8.3       Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás árucikk kicserélését (kijavítását) igényelheti. Az árucikk akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. Az árucikk hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania.

A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított két (2) éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

9.ADATKEZELÉS

9.1       Eladó elektronikusan rögzíti és archiválja a megrendelésekkel és vásárlásokkal kapcsolatos összes keletkezett írásos dokumentumot, ezeket bizalmasan kezeli, csak és kizárólag a megrendelések teljesítéséhez és a vásárláshoz kapcsolódó céllal használja fel.

9.2       Eladó kötelezettséget vállal, hogy a birtokába adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben valamint Eladó Adatkezelési Szabályzatában fogalt rendelkezések betartásával kezeli.

9.3       Vevő a megrendelés leadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott adatokat átadja a szerződés teljesítésekor igénybe vett (szállítási) alvállalkozó részére.

10.PANASZOK KEZELÉSE

10.1    Amennyiben Vevőnek bármilyen panasza van a megvásárolt árucikkel, szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alább megadott e-mail címen, telefonon, postai levél útján illetve személyesen szóban jelezheti az Eladó telephelyén.

10.2    Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Vevő részére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

10.3    Az írásbeli panaszt Eladó annak kézhezvételét követően 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4    Vevő az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Optimus Numizmatika Kft.

Cím: 4024 Debrecen, Vár utca 8. Fszt. 13/a.

Telefonszám: 06702059702

e-mail: info@optimusnumizmatika.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20.

Központi telefonszám: +36 (1) 459-4800

Fax: +36 (1) 210-4677

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36  (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

  1. 11.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1    Eladó rendszere a Vevő aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2    Eladó jogosult a regisztrált felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Eladó nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

11.3    A felhasználó az előző 11.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Eladó a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

10.4    Eladó, mint a Honlap és a Webshop üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan megváltoztassa. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt tíz (10) naptári nappal a Honlapon közzéteszi.

11.5    Amennyiben Eladó valamely a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely rendelkezéséhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott rendelkezés vagy kikötés szigorú betartásához.

11.6    Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadóak:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/

Budapest, 2016. január 01.